כניסה לבעלי יחידות נופש

דיל הדקה ה - 90

תקנון שימוש

תקנון שימוש למשתמשי אתר קלאב הוטל דיל

1. כללי

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (" תקנון שימוש "), ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הרשת המקומית בע"מ, המפעילה את אתר קלאב הוטל דיל (להלן: " מפעילת האתר "), לבין כל אדם המשתמש במידע הקיים באתר, או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או המפרסם מודעה באתר (להלן: " המשתמש ").

 
2.

בכפוף לתקנון האתר, ניתן להשתמש בשירותים המוצעים בו, כדלקמן:

 

 
2.1 חיפוש יחידות נופש להשכרה ו/או למכירה.  
2.3 חיפש נופשים המעוניינים ביחידות נופש להשכרה ו/או מכירה.  
2.4 פרסום יחידות נופש למכירה ו/או השכרה  
2.5 פתיחת סוכן אישי וחיפוש באמצעותו  
2.6 הורדת טפסים, הסכמים או כל חומר אינפורמטיבי אחר  
2.7 שימוש באינפורמציה המופיע באתר, כפי שתשתנה מעת לעת  
3. תנאי לשימוש באתר - הסכמה להוראות התקנון:

עצם השימוש באתר ו/או הזמנת פרסום באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ע"י המשתמש.
אם אינך מסכים לתנאי האתר, אינך רשאי לעשות בו שימוש.
למפעילת האתר הזכות לשנות בכל עת את התקנון, על פי שיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת.

 
4. מידע ותכנים באתר:  
4.1 המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.  
4.2 מפעילת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי פרסומי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שמפעילת האתר תקבל מידי מפרסמים אחרים.  
5. הגבלת אחריות - פרסום באתר

הינך רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר, בכפוף לעמידתך בתנאים המצטברים הבאים:

 
 5.1 האתר מאפשר לפרסם יחידות נופש בתשלום בתעריפים כפי שמופיעים באתר. תעריפים אלו יכולים להשתנות מעת לעת. תקופת הפרסום הינה עד 12 חודש והתשלום הינו לתקופה של 12 חודש אשר לא יוחזר, גם אם החלטת מסיבה כלשהי להפסיק את הפרסום לפני תום 12 החודשים. מפרסם יחידת נופש ראשי לשנות כל פרט בפרסום למעט את מספר השבוע שלו.

 
5.2  אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים ו/או קישורים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים ו/או קישורים מהמפורטים להלן:

 
5.2.1 כל חומר העלול לגרום נזק למחשב או ציוד קצה של צד ג'.

 
5.2.2 כל חומר העלול להפר או לפגוע בזכויות קנייניות של צד ג'.

 
5.2.3  כל חומר אשר מטרתו להתחזות לאדם אחר או להשתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.

 
5.2.4  כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, משמיץ, עוין, פוגע או עלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור - הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או קבוצה מסוימת בציבור.

 
5.2.5  כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו כהגדרתם בחוק הישראלי.

 
5.2.6  כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית, ו/או מהווה הפרה אחר  של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.

 
5.2.7  מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Banner ואחרים - אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש.

 
5.2.8  "דואר זבל" ( SPAM ) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

 
5.2.9  כל תוכן העלול להטעות משתמש או לקוח של האתר.  
5.2.10  כל תוכן בעל אופי מיני או פורנוגרפי, מכל סוג.

 
5.2.11  כל חומר הנוגע לקטינים ו/או חושף קטינים.

 
5.2.12  כל חומר המשמיץ ו/או פוגע בשם הטוב של מפעילת האתר.

 
5.3  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאתר כל אדם אשר יפר את הנאמר לעיל, ולדרוש ממנו לשפות אותה על כל נזק אשר נגרם לה כתוצאה מהפרה זו.

 
5.4  המשתמש יפצה את מפעילת האתר ו/או את הגורמים הקשורים לה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהן או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

 
5.5  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, להסיר ו/או לשנות מודעות ו/או תכנים ו/או קישורים שפורסמו ע"י המשתמשים, במידה שיהוו או יהיו עלולים להוות פגיעה בצד ג' או במפעילת האתר, וזאת  לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את הסיבה להסרה ו/או לשינוי.

 
5.6  מפעילת האתר שומרת על זכותה לבטל כל הצעה, שנתגלתה או שנחשדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כנסיון להונות כאמור בסעיף ‏5.2 לעיל, וכן לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות תלונה למשטרה וכן תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים.

 
5.7  למפעילת האתר שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע"י המשתמשים. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את המודעות ולהתאימן לרוח המודעות המפורסמות באתר. מפעילת האתר שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו. אין לראות בהחלטת מפעילת האתר לעשות כן משום קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידה.

 
5.8  מפעילת האתר לא תהיה חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי כלשהו בקשר עם השימוש או אי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של משתמש או משתמשים כלשהם, אפילו אם נמסר למפעילת האתר על האפשרות של אבדן שכזה. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות.

 
5.9  מפעילת האתר אינה מתחייבת כי למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה ע"י צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.

 
5.10  כל הודעה המתפרסמת באתר יש לחדש מדי תקופה. באחריות מפרסם המודעה לחדשה בתאריך שנקבע. מודעה שלא תחודש במועד תוסר מהלוח, ואין מפעילת האתר מחויבת להודיע על כך למפרסם המודעה. מפרסם המודעה, מתחייב לעשות כמיטב יכולתו, לעדכן את האתר במועד על כך שהמודעה שפרסם אינה רלוונטית מכל סיבה שהיא, על ידי מחיקת המודעה, או תיקון תאריך הנופש המוצע לשנה הבאה אשר הינה רלוונטית מבחינתו להשכרת היחידה.

 
5.11  מפעילת האתר לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או שירכשו באמצעותן. כל הפרטים והמידע המפורסמים באתר הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מוסרי המידע. מפעילת האתר לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, לרבות בשימוש בטפסים אותם בחר להוריד מהאתר. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא ומפעילת האתר לא תשא בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במסמכים כלשהם אותם הוא בחר להוריד מהאתר ולהשתמש בהם לצרכיו.

 
5.12  הואיל ואין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות הפרסומים המופיעים באתר, מפעילת האתר אינה יכולה להבטיח ו\ או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק הפרסומים המופיעים בהם. במקרה של אי דיוקים, באשר לפרסומים השונים, המופיעים באתר, יש להודיע למפעילת האתר, כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם ובמידת הצורך, לעדכן את המידע.

 
5.13  למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשתמש מבין ומכיר בכך, כי כל הפרסומים המופיעים באתר הינם באחריותו הבלעדית של המפרסם וכי אין מפעילת האתר ערבה, בכל דרך שהיא, לפרסומים המופיעים באתר.

 
5.14  מפעילת האתר אינה מתחיבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשביה. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעילת האתר או מי מספקיה, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע למפרסמים ו/או המשתמשים על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.

 
5.15  מפעילת האתר מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופיה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 
5.16  המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילת האתר על שימוש בלתי מורשה בחשבונו, על מנת שזו תוכל לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

 
6.  תשלום:

פרסום יחידת נופש באתר כרוכה בתשלום לפי התעריפים והתנאים המצויינים בו. השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו, למעט פרסום יחידת נופש כאמור לעיל, איננו כרוך בתשלום כלשהו על-ידי המשתמש למפעילת האתר, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

 
7.  קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: " המידע ") - הינם רכושה של מפעילת האתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא עם הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.

 
8.  ברירת דין ותנאי שיפוט:

השימוש באתר כפוף להוראות הדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או מהשימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך בכפר סבא.